MENU
Aula_close Layer 1

Læsepolitik

Hørningskolens læsepolitik

På Hørningskolen har vi en ambition om, at alle elever lærer at læse og vi arbejder med læsning gennem hele skoleforløbet. For os er det vigtigt at støtte den enkelte elev, der hvor de befinder sig i læseudviklingen. Vi møder derfor vores elever på det trin, hvor de er nået til i deres udvikling og dette sker i læse/skrivesammenhænge, der er meningsfulde for eleven. Det vil sige, at vi tilstræber at tage udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, nysgerrighed, motivation, interesser og erfaringer.

Vores syn på læsning er bredt. Eleverne er allerede i gang med deres læseudvikling / skriftsproglige udvikling, når de fx kan læse/genkende deres eget navn, og når de ved, at det skrevne kan man sige. Man kan læse med flere sanser – fx læse med ørerne og få kendskab til litteratur og genrer, når man får læst en god historie højt eller anvender digitale oplæsningsfunktioner.

Hørningskolen har en uddannet læsevejleder, som sammen med skolens ledelse er med til at varetage skolens læsepolitik. Læsevejledernes rolle er at vejlede kollegaer i forhold til læseundervisning og læsematerialer samt undervise små hold i fokusområder inden for læsningen. Læsevejlederens opgave er desuden også at teste elever og anskaffe nye materialer til læsning, såsom bøger og digitale undervisningsmidler/portaler.

Formål

Undervisningen skal gennem hele skoleforløbet fremme elevernes:

 • Lyst til at læse og skrive
 • Gode læsevaner
 • Hensigtsmæssige læse- og skrivestrategier
 • Funktionelle læse- og skrivefærdigheder

 

God undervisning i læsning og skrivning bygger på indsigt og indsats:

 • Indsigt i læse- og skriveudvikling således, at hver enkelt elev kan blive undervist ud fra elevens niveau og potentialer.
 • Læsning og skrivning kræver en kontinuerlig og målrettet indsats i både skolen og hjemmet.

 

Handleplan

Vi arbejder på at opnå udvikling i læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Dette gør vi på Hørningskolen ved at lave en indsats inden for følgende områder:

 • Kommunikation
 • Sproglig opmærksomhed
 • Begynderlæsning- bogstav/lyd, strategier, afkodning, læseforståelse

Brug af materialer som den første læsning, lærings- og læseapps, læsning med symboler og billeder, dialogisk læsning, digitale lærings- og læseportaler.

 • Den fortsatte læsning

 

Der arbejdes gennem hele forløbet på det niveau, hvor den enkelte elev befinder sig. Gennem hele skoleforløbet er der mulighed for at anvende danskfaglige it programmer og læseportaler.


Læsetest og evaluering

På Hørningskolen evalueres elevernes læseudvikling løbende for at give hver enkelt elev den mest optimale læseundervisning. Dette gør vi ved:

 • At benytte sproglig screening i 0. klasse (at anvende TRAS til bl.a. at screene for læseforudsætninger).
 • At alle lærere benytter de samme læseprøver, der er passende for elevens niveau, når der skal testes bogstaver, ord, sætninger, stavning og tekstlæsning. (Hogrefe skriftsproglig udvikling). Således vil det være muligt at følge med i elevernes læseudvikling gennem skoleforløbet og hvis der er overgange med skift til andre klasser.
 • Hvert andet år læsetestes eleverne på Hørningskolen af skolens læsevejleder. Ud fra resultaterne af testning vejledes det tilknyttede team og læsetesten vedhæftes i elevens handleplan og drøftes på et handle- udviklingsmøde.
 • Der samarbejdes tæt om fremtidige foranstaltninger - klasseteam, tale- hørekonsulent, og læsevejleder imellem.

 

Test i skriftsproglig udvikling:
 

 • Bogstavprøve 1-2
 • Ordlæseprøve 1-2
 • Sætningslæseprøve 1-2
 • Staveprøve 1-3
 • Tekstlæseprøver 1-8
   

Skole/hjem samarbejdet

På Hørningskolen forventer vi, at forældrene støtter deres barn i at komme i gang med læsningen og motiverer barnet til fortsat at læse.

Det er vigtigt, at børnene bevarer lysten og motivationen til at læse.

Forældrene er vigtige rollemodeller og medspillere, når det gælder om at støtte eleverne i deres læseudvikling. Det er skolens opgave at indgå i et samarbejde med hjemmet omkring læsning.

Dette gøres ved:

 • At vi sammen drøfter barnets læseudvikling til skole-hjemsamtaler og årlige TS møder.
 • At forældrene opfordres til at læse for og med deres barn derhjemme, så ofte, det kan lade    

sig gøre – gerne dagligt.

 • At forældrene informeres om skolens læsepolitik. Skolens læsevejleder deltager i skoleårets første forældremøde i indskolingsklasserne for at informere om dette og for at fortælle, på hvilken måde forældrene kan støtte deres barn med læsningen.
 • At forældre til alle nye børn får udleveret en folder om læsning med tips og gode råd om, hvordan man læser med og for sit barn og senere støtter det i læseudviklingen (læsemappe).