MENU
Aula_close Layer 1

Information om Hørningskolen

Hørningskolen er en kommunal specialskole i Skanderborg Kommune. Eleverne har mange forskellige diagnoser, men fælles for dem er, at de er udviklingshæmmede i let til svær grad. Hørningskolen opstod i 2002 som specialklasserække under Bakkeskolen i Hørning. I 2005 blev Hørningskolen en selvstændig skole, som flyttede til den nuværende lokalitet i 2006. Skolen fik pga. stigende elevtal en tilbygning i 2010.  

Skolens opbygning – elever, klasser, personale
Hørningskolen har pt. 43 elever fordelt på 8 klasser med tilhørende fritidsgrupper. Aldersmæssigt spreder eleverne sig over 0.-10. skoleår, så elever i samme klasse kan tilhøre forskellige skoleår. Til hver klasse er knyttet en lærer og to pædagoger – i nogle tilfælde også en pædagogmedhjælper. Pædagogerne skiftes til at deltage i undervisningen og har deres øvrige timer placeret i fritidsdelen. Der er således stor sammenhæng mellem skoletiden og fritiden. Hver elev bliver tildelt en klasselærer og en kontaktpædagog.  

Hørningskolen har åbent alle årets hverdage fra kl. 6.30 til kl. 16.30. Fritidsdelen har forældrebetaling, der følger de normale takster for kommunen – dog med ½ friplads af ”behandlingsmæssige årsager” i de yngste klasser. 

Dagens opbygning
Fra 6.30 – 8 har fritidsdelen åbent.  Kl. 8 begynder undervisningen i klasserne. Der undervises i folkeskolens almindelige fag med hovedvægten lagt på dansk, matematik, idræt, kreative fag, engelsk og emnetimer, hvor de øvrige af folkeskolens fag oftest vil være repræsenteret. Desuden er ”socialfag” på skemaet i alle klasser, ligesom sprogstimulering og motorik optræder som selvstændige fag på skemaet i de yngre klasser.  Undervisningstiden følger minimumstimetallet for folkeskolen. Undervisningsdelen er stramt struktureret og med en meget høj grad af undervisningsdifferentiering.  

Efter undervisningstiden er der fritidsdel. Det er muligt at være tilmeldt fritidsdelen uanset klassetrin. Fritidsdelen har fokus på relationer og træner barnets sociale færdigheder igennem barnets interesser. I fritidsdelen fortsætter den stramme struktur. Her vil være tilbud om aktiviteter men også tid til leg, bl.a. på vores velindrettede legeplads. Fritidsdelen lukker kl. 16.30. 
    
Hørningskolens værdier
Hørningskolen hviler på fem grundlæggende værdier, der er indgroede i skolens kultur og gennemsyrer alt arbejde med børnene:

  1. Al læring, såvel fagligt som socialt, tilrettelægges ud fra ”zonen for nærmeste udvikling”. Kvalitet i undervisning og pædagogik handler derfor om at afdække, hvor barnet er NU og klarlægge, prioritere og målsætte de næste udviklingsskridt – hvad er det NÆSTE, som barnet skal tage fat på?  

  2. Synlig Læring:  Alle klasser har en Synlig Læring – tavle, hvor hver enkelt elev har nogle mål for sin læring. De mål, vi sammen med eleverne sætter på SL-tavlerne, kan være både faglige og sociale men kan også handle om opnåelse af praktiske færdigheder. Vi arbejder med flere mål for elevernes læring end de mål, der er synlige på SL-tavlerne. Men vi har erfaring for, at elevernes udvikling styrkes og fremmes, når målene bliver synlige, og eleverne således bliver aktivt inddraget i deres egen læring.  

  3. Gode relationer er en krumtap i det gode liv og derfor er skabelse og vedligeholdelse af relationer væsentligt i både undervisningstid og fritid. Vi arbejder inkluderende i den lille sammenhæng, hvor eleverne lærer at tolerere hinandens vanskeligheder og glæde sig over hinandens sejre.  

  4. Et menneske har krav på at blive set, mødt og anerkendt, og vi mener, at et barns udviklingsmuligheder svækkes i et miljø, der fokuserer på fejl og mangler. Derfor har vi skabt et miljø, der anerkender og sætter ord på potentialer og ressourcer, idet vi mener, at det styrker barnets udviklingsmuligheder.  

  5. En diagnose er ikke en prognose, idet diagnosen ikke fortæller, hvor langt et barn kan nå. En diagnose beskriver, hvilke vanskeligheder medarbejderne må tage højde for i deres arbejde med barnet, og medarbejderne på Hørningskolen har erhvervet sig stor specialpædagogisk viden og erfaring, således at de kan løfte denne opgave for hver eneste elev. Medarbejdernes viden udbygges kontinuerligt gennem efter- og videreuddannelse.


Pædagogiske fokuspunkter
Udover værdierne er en række pædagogiske fokuspunkter en fast bestanddel af kulturen. Fokuspunkterne udmøntes på forskellig vis til de forskellige børn, men danner altid en klangbund for vores arbejde med børnene:  
Positiv identitetsdannelse
Selvindsigt
Udvikling af faglige kompetencer
Udvikling af sociale kompetencer
Inklusion og relationer
Omverdensforståelse
Selvstændighed
Kommunikation
Kreativitet
Sundhed
Trivsel og glæde
Anerkendelse
Struktur  

Årets gang på Hørningskolen
Hørningskolen har åbent alle årets hverdage. I skoleferier og på skolefridage er skolen åben i tidsrummet 6.30-16.30 for de elever, der er tilmeldt fritidsordningen.  

I løbet af året har skolen en del traditioner:
Hørningskolens sensommerfest for alle familier i september.
Forældre-jule-kaffe i december.
Julegudstjeneste i Hørning Kirke en af de sidste skoledage før jul.
Hørningskolens fødselsdag/forældrekaffe i februar.
Fælles emneuge for klasserne i foråret
Skolebestyrelsens årsmøde/forældremøde i alle klasser i maj/juni.
Hørningskolens Børnemusikfestival i maj/juni.  

Samarbejdspartnere
Forældrene er Hørningskolens vigtigste samarbejdspartnere.  I løbet af et skoleår indbydes forældrene til forældremøder i klasserne og skole/hjemsamtaler om hver elev. Antallet af skole/hjemsamtaler afhænger af behovet og kan derfor være forskelligt fra elev til elev.  

Hørningskolen har tilknyttet en psykolog, en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, en talepædagog og en fysioterapeut. Talepædagogen og fysioterapeuten underviser og behandler de elever, der henvises hertil.   

I løbet af efteråret og vinteren indbydes alle forældre til et Tværfagligt Samarbejdsmøde – TSmøde - sammen med klasselærer, kontaktpædagog, skoleleder og evt. skolepsykolog, talepædagog og fysioterapeut, hvis disse er aktive i barnets sag. For de ældste elevers vedkommende deltager UUvejlederen også, og familiens socialrådgiver indbydes. For de yngre elevers vedkommende er forældrene altid velkomne til selv at indbyde socialrådgiver til TSmøderne. Mødet tager udgangspunkt i en handle/udviklingsplan, der beskriver barnets nuværende udvikling og de næste skridt, der skal tages. Handle/udviklingsplanen er udarbejdet af klasselærer og kontaktpædagog. På mødet diskuteres det, om Hørningskolen er den rette skoleplacering af barnet, og der foretages evt. revisitation.    

Skolebestyrelsen
Hørningskolens bestyrelse vælges af og blandt forældrene hvert andet år. Skolebestyrelsen består af tre forældrerepræsentanter, en medarbejderrepræsentant samt to forældresuppleanter Skolens ledelse deltager i skolebestyrelsen som sekretærer. Skolebestyrelsen arbejder primært med principper for Hørningskolen og udtaler sig desuden om forskellige problemstillinger til Skanderborg Byråd.  

Visitation
Hørningskolens elever visiteres til skolen af Skanderborg Kommunes visitationsudvalg. For kontaktoplysninger til visitationsudvalget henvises til Skanderborg Kommunes hjemmeside:   https://www.skanderborg.dk/borger/familie-boern-og-unge/boern-og-unge-med-saerlige-behov

Kontaktoplysninger
Hørningskolens hjemmeside: www.hørningskolen.aula.dk
Hørningskolens personale: 8794 2300
Skoleleder Johanna Kristensen: 8794 2301
Viceskoleleder Vibeke Bergmann: 8794 2303
SFOleder Eva Macdonald: 8794 2304
Hørningskolens kontor (8-11.30 på skoledage): 8794 2302   


Redigeret 04.11.2020