MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogiske fokuspunkter

Hørningskolens medarbejdere og ledelse har i fællesskab udpeget og udarbejdet 13 pædagogiske
fokuspunkter, der danner grundlag for arbejdet med alle elever på skolen. 
Fokuspunkterne kan ses som en form for grundlæggende pædagogisk kultur på Hørningskolen, en
kultur, der danner baggrund for de pædagogiske valg og prioriteringer, der foretages.
Fokuspunkterne hviler på Hørningskolens værdimæssige grundpiller.

Fokuspunkterne er:
Positiv identitetsdannelse
Selvindsigt
Udvikling af faglige kompetencer
Udvikling af sociale kompetencer
Inklusion og relationer
Omverdensforståelse
Selvstændighed
Kommunikation
Kreativitet
Sundhed
Trivsel og glæde
Anerkendelse
Struktur

Fokuspunkterne er udarbejdet og udfoldet ud fra følgende værdibaserede model:

Det er værdifuldt, at……
Derfor vil vi……..
Helt konkret gør vi……….

 


Positiv identitetsdannelse

Det er værdifuldt, at alle elever på skolen oplever at være i et læringsmiljø, hvor de kan udvikle en
positiv identitet

Derfor vil vi
- I alle læringssammenhænge tage udgangspunkt i elevernes styrkeområder og tage hensyn
til deres vanskeligheder og på denne måde arbejde med elevernes positive identitet

Konkret gør vi:
- laver ”være-god-til-plakater”
- tilrettelægger al læring med ”Nu og Næste”/zonen for nærmeste udvikling
- tager udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer
- stiller passende krav til eleven
- anerkender elevernes følelser og kompetencer
- skaber et inkluderende fællesskab
- ser muligheder frem for begrænsninger
- prioriterer forældresamarbejdet


Selvindsigt

Det er værdifuldt, at elevernes bevidsthed om egen identitet og egne muligheder udvikles

Derfor vil vi
- arbejde med elevernes identitetsdannelse og handicapforståelse ud fra deres individuelle
udviklingsniveau

Konkret gør vi:
- holder børnemøder og elevsamtaler
- laver og bruger sociale historier
- taler om vanskeligheder/kompetencer i konkrete situationer med eleven
- anvender spejling for eleven – både voksen/barn og voksen/voksen
- udvælger bøger om andre med tilsvarende vanskeligheder
- bruger KATkassen
- bruger ”Trin-for-trin”
- underviser i socialfag og anvender socialfagslæseplanen


Udvikling af faglige kompetencer

Det er værdifuldt, at udvikle og give eleverne faglige kompetencer for at optimere deres
personlige udvikling, selvstændighed og deltagelse i samfundet

Derfor vil vi
- tage udgangspunkt i den enkelte elevs nærmeste udviklingszone
- sætte individuelle faglige mål
- skabe et trygt, anerkendende og motiverende læringsmiljø

Helt konkret gør vi:
- udvikler elevernes evner for sprog og kommunikation via
- sprogtræning
- læseundervisning
- Pecs
- Tegn til Tale
- benytter forskellige boards og individuelle skemaer
- anvender teknologiske hjælpemidler – iPad, PC, smartphones etc.
- laver individuelt tilrettelagte læringsforløb
- tilpasser fagrækken til hver elevs potentiale

Udvikling af sociale kompetencer

Det er værdifuldt, at elevernes sociale kompetencer til stadighed udvikles i et trygt og
anerkendende miljø

Derfor vil vi
- Udvikle elevernes mulighed for at begå sig i et fællesskab på en hensigtsmæssig måde og
med hensyn til gængse sociale normer

Konkret gør vi:
- guider verbalt og visuelt
- er rollemodeller
- har positive forventninger til eleverne
- implementerer sociallære i undervisningen
- sætter konkrete mål indenfor nærmeste udviklingszone
- støtter og deltager i leg
- arbejder aktivt med konfliktløsning
- skaber relationer på tværs af klasser og grupper
- underviser i socialfag
- laver fælles aktiviteter
- skaber rammer for gode elev-voksen-relationer
- anvender ”Trin-for-trin”
- benytter sociale historier
- har elevsamtaler
- laver ”er-god-til-plakater”
- udformer positive klasseregler
- lærer eleverne at begå sig på de sociale medier
- anvender støtte- og belønningssystemer
- lærer eleverne at sige til og fra
- strukturerer hverdagen


Inklusion og relationer

Det er værdifuldt, at føle sig inkluderet i et læringsgivende fællesskab

Derfor vil vi
- skabe et miljø, hvor der tages højde for elevernes forskelligheder og hvor relationer på
tværs af alder og kompetencer kan vokse

Konkret gør vi:
- har generelt fokus på, at hver enkelt elev føler, at både elevens styrkesider og
vanskeligheder anerkendes
- anvender tydelig guidning af eleverne i, hvordan man begår sig i forhold til andre
mennesker
- lader den daglige guidning foregå både i fællesskabet og individuelt
- har fokus på at danne venskaber mellem eleverne bl.a. via aktiviteter på tværs af klasserne
- stiller passende krav til eleverne og justerer kravene over tid
- giver eleverne omsorg
- tilstræber at hver eneste elev føler sig som en værdifuld del af fællesskabet
- tilstræber at hver eneste elev oplever fællesskabet som betydningsfuldt og meningsfuldt

Omverdensforståelse

Det er værdifuldt, at eleverne på Hørningskolen opnår størst mulig forståelse for den verden, de
lever i – det nære såvel som det fjerne.

Derfor vil vi:
- med udgangspunkt i elevens nærmeste udviklingszone give eleverne kendskab til verden
omkring dem – ”nært, lokalt og globalt”.
- i alle fag og aktiviteter på Hørningskolen have fokus på, at eleverne skal kunne begå sig i
det omgivende samfund
- arbejder projektorienteret med udgangspunkt i elevernes undren over og spørgsmål til
verden omkring dem

Konkret gør vi:
- arbejder med omverdensforståelse gennem specifikke emner
- lærer eleverne at begå sig i trafikken
- lærer eleverne om regler og normer i det danske samfund
- socialfag/Trin-for-trin
- rollespil/visualisering
- bruger relevante medier i undervisningen
- afholder elevsamtaler
- laver ekskursioner
- bevidstgør eleverne om egne fremtidsmuligheder
- bevidstgør eleverne om uddannelsesmuligheder
- anvender dokumentarfilm
- lærer eleverne at bruge sociale medier – herunder netetik

Selvstændighed

Det er værdifuldt, at eleverne udvikler den selvstændighed og selvhjulpenhed, de formår

Derfor vil vi:
- have fokus på, at eleverne udnytter deres potentiale og bliver mest muligt selvhjulpne

Konkret gør vi:
- udfordrer eleverne inden for nærmeste udviklingszone – ”Nu og næste”
- udarbejder handleplaner for den selvstændige udvikling
- stiller individuelle opgaver
- stiller krav i hverdagssituationer
- samarbejder med forældrene om nye tiltag
- tilbyder eleverne læring på områder, de får brug for efter Hørningskolen – eksempelvis
indkøb, madlavning


Kommunikation

Det er værdifuldt, at eleven udvikler kommunikative kompetencer til at kunne begå sig og blive
forstået

Derfor vil vi:
- lære eleven verbale, nonverbale og alternative kommunikationsformer tilpasset elevens
egen formåen.

Konkret gør vi:
- taler pænt til hinanden
- bruger boardmaker/piktogrammer
- bruger Tegn-til-tale
- støtter barnets brug af personlige kommunikative hjælpemidler
- guider eleven i dagligdagen
- lærer eleven en høflig omgangstone
- sørger for at de voksne på Hørningskolen er tydelige i al kommunikation
- prioriterer læseudvikling højt
- anvender IT i kommunikationen
- har sprogstimulering på skemaet i de små klasser
- bruger sociale historier og tegninger
- bruger KATkasssen som støtte i kommunikation
- har elevsamtaler

Kreativitet

Det er værdifuldt at udvikle kreativitet, fordi det udvider elevernes muligheder for at udtrykke sig

Derfor vil vi
- skabe rammer, der understøtter kreativitet og stimulerer elevens kreative evner

Helt konkret gør vi:
- underviser i billedkunst, idræt og musik
- giver plads til den enkelte elevs ideer og potentiale
- giver plads til fri leg på elevernes dagsskema
- giver plads til fantasi
- udbyder kreative aktiviteter både som større forløb og i det daglige
- støtter elevernes legeudvikling
- afholder Hørningskolens musikfestival

Sundhed

Det er værdifuldt, at eleverne opnår fysisk og psykisk trivsel

Derfor vil vi
- arbejde for at fremme sundhed inden for kost, motion, hygiejne og psykisk velvære

Konkret gør vi:
- følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger mht. kost
- har minimum 45 min. bevægelse om dagen – i gennemsnit – som skolereformen tilsiger
- serverer et varieret eftermiddagsmåltid
- prioriterer fælles madlavning og spisning
- har motorik på skemaet i indskolingen
- løber med de elever, der kan
- aktiv læring og bevægelse i mange fag
- prioriterer idrætsundervisningen
- prioriterer indretning af legepladsen og er ude hver dag
- bruger afspænding og pædagogisk massage
- inddrager sundhed i emnearbejder
- har elevsamtaler
- fokuserer på personlig hygiejne
- anvender Hørningskolens seksualpolitik og læreplaner om seksualitet


Trivsel og glæde

Det er værdifuldt, at færdes i et miljø, hvor der skabes trivsel og muligheder for at opleve glæde

Derfor vil vi
- sørge for trivsel som grundlag for læring og udvikling i en tryg og struktureret hverdag

Konkret gør vi:
- møder eleverne med engagement og nærvær
- stiller krav, eleverne kan honorere og sørger for små succeser hver dag
- ser, hører og anerkender eleven og får eleven til at føle sig forstået
- laver tilbagevendende sjove aktiviteter og oplevelser: musikfestival, julecafe, aktiviteter på
tværs af klasserne, skolens fødselsdag, skolefest
- arbejder struktureret og anvender Boardmaker og tydelige regler og rammer
- taler pænt til hinanden og har en positiv omgangstone
- behandler tingene ordentligt
- laver trivselsmålinger/undervisningsmiljøundersøgelser og handler ud fra resultaterne


Anerkendelse

Det er værdifuldt, at hver eneste elev oplever sig set, hørt, forstået og respekteret med sine
styrkesider og vanskeligheder.

Derfor vil vi:
- skabe et positivt og trygt miljø, hvor eleven altid føler sig værdifuld i mødet med andre

Konkret gør vi:
- baserer vores handlinger på det kendskab, vi har til det hele barn
- skaber et positivt miljø, hvor vi stiller større krav, som passer til hver enkelt elev
- fokuserer på elevens styrkesider
- erhverver os viden, så vi kan imødekomme hver elevs behov
- afstemmer vores kommunikation efter eleven
- hjælper eleven til at udtrykke behov og følelser via forskellige systemer
- bruger ”Nu og Næste” på alle elevens udviklingsmuligheder, så udvikling igangsættes,
opdages og dokumenteres
- er opmærksomme på også de helt små udviklingstrin
- interesserer os for barnets baggrund, diagnose og øvrige liv og behandle denne viden
respektfuldt
- opdaterer løbende elevernes ”være-god-til”-plakater
- deler vores viden om elevernes udvikling med forældrene og med kolleger

Struktur

Det er værdifuldt for Hørningskolens elever, at deres dag er forudsigelig, genkendelig, rolig og
tryg.

Derfor vil vi
- skabe de rammer, det enkelte barn har brug for, for at udvikle sig optimalt i faglig såvel
som i alle andre sammenhænge
- konkretisere rammerne, så barnet forstår de sammenhænge det er i, føler sig inddraget og
bevæger sig mod selvstændighed/selvhjulpenhed.
- skabe en genkendelig hverdag med faste rytmer
- være troværdige voksne, der mener, hvad vi siger, og holder hvad vi lover.

Helt konkret gør vi:
- få gennemgående voksne i klasserne
- samling hver morgen og før fritidsdelen
- anvender ”Ordet”
- lytter, hjælper med at sætte ord på og sætter grænser
- fast daglig struktur – f.eks: dukseopgaver, samling osv.
- udsender månedsplan
- anvender kalender (fælles og individuel)
- grundig forberedelse af evt. ændringer i dagsprogrammet
- boards/visuelle støttesystemer – evt. også med på ture
- fælles og individuelle regler
- belønningsskemaer
- laver aftaler – og evaluerer disse med eleven
- særregler for den enkelte i forhold til behov
- er tydelige voksne
- er rollemodeller for eleverne
- anviser eleverne handlemuligheder i konkrete situationer
- anvender arbejdskasser
- højt informationsniveau til forældrene – så de kan hjælpe med forberedelsen
- faste pladser/faste rækkefølger
- faste rutiner – f.eks. om medicingivning
- overholder skolens fælles regler
- traditioner omkring højtider (julefrokost, sommerfest, fastelavn, fødselsdage