MENU
Aula_close Layer 1

Evaluering på Hørningskolen

Evaluering på Hørningskolen

Eleverne på Hørningskolen testes, hvor det skønnes, at testen kan give et reelt billede af elevens faglige niveau og progression.  Al testning foretages med det formål at få det bedst mulige udgangspunkt for at hjælpe eleven til den størst mulige progression. 
 
Nationale test
Hørningskolen benytter sig af de nationale test som en del af vores faste evaluering. Vi tager i hvert enkelt tilfælde stilling til, om denne type evaluering kan give et billede af elevens faglige niveau. Hvis dette ikke er tilfældet fritages eleven for deltagelse i den pågældende test.

”De nationale test er obligatoriske i folkeskolen. Testene tilpasser sig elevens niveau undervejs. Samtidig må elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelser eller tilsvarende vanskeligheder anvende de hjælpemidler, som de på grund af deres specifikke vanskeligheder anvender i den daglige undervisning, når de gennemfører test. Af den grund vil det kun undtagelsesvist være nødvendigt at skulle fritage en elev fra at deltage i en test. Der er kun mulighed for fritagelse, hvis skolen vurderer, at eleven ikke kan gennemføre en test med et resultat, der kan bidrage til kvalificering af den løbende evaluering. Det forudsætter dog, at forældrene og eleven er enige med skolen i, at eleven skal fritages. Skolens leder skal i den forbindelse sikre, at forældrene orienteres om, at de til enhver tid kan anmode om, at pædagogisk-psykologisk rådgivning inddrages. Elevens synspunkter skal tillægges vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed. Der skal fastlægges metoder til evaluering, der træder i stedet for de nationale test. De nærmere regler for fritagelse er beskrevet i ministeriets bekendtgørelse om test. Testene gennemføres så fleksibelt, at hvis en elev ikke kan være til stede den dag, hvor resten af klassen skal gennemføre testen, kan eleven gennemføre testen, når eleven er tilbage igen. Hvis en elev skal fritages fra en test, skal det markeres i testsystemet med begrundelse. ” http://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaal…

Selvom de nationale test er udformet, så de tilpasser sig elevens niveau, er det vores erfaring, at de på ingen måde kan tilpasse sig et niveau, der ligger mere end ca. et skoleår under testens klassetrin. Og da de allerfleste af Hørningskolens elever ligger mere end et skoleår under alderssvarende niveau, bliver de i testen stillet spørgsmål, de ikke forstår og derfor ikke kan svare på. Derfor fritages en stor del af Hørningskolens elever. 

Læsetest
Ud over de nationale test anvender vi vores egen læsetest, der tilrettelægges individuelt og udføres af læsevejleder.  Denne test bruges til at klarlægge elevens niveau og progression i læsning og stavning.  Resultatet af læsetesten indføjes så vidt muligt i elevens handle/udviklingsplan. 

Sprogvurdering
Alle elever, der starter på Hørningskolen, vurderes i forhold til deres kommunikative og sproglige udvikling herunder eventuelle mundmotoriske vanskeligheder.  Denne vurdering danner således grundlaget for den kommende undervisning, således at alle elever får maksimalt udbytte heraf. Der vurderes ligeledes, om der er behov for udredning ved tale-hørelærer.  
 
Trivselsmåling  
Hvert år gennemføres en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. I de tilfælde hvor det vurderes, at eleverne ikke kan forstå de spørgsmål trivselsmålingen indeholder, kan de fritages af skolelederen.  
 
Synlig Læring  
Hørningskolens arbejde med Synlig Læring tager sit afsæt i new zealænderen John Hatties forskning. Alle skolens medarbejdere er uddannet i den teori og de begreber, der knytter sig til Synlig Læring. For at øge elevernes opmærksomhed på egen læring og progression, har alle klasser på Hørningskolen en SL-tavle, hvor hver enkelt elev har mål for sin læring. Vi aftaler med eleven, hvad der skal til, for at vi kan sige, at eleven har lært det nye. Og vi taler med eleven om, hvordan det går med målet hver eneste uge. Målene på SL-tavlerne gennemgås ugentligt på teammøder med deltagelse af klassens voksne. Derudover gennemgås de på to årlige klassekonferencer, hvor ledelsen deltager.   Vi arbejder med flere mål for elevernes læring end de mål, der er synlige på SL-tavlerne. Det ville være for uoverskueligt for eleverne, hvis de synlige mål var for mange. Men vi har erfaring for, at elevernes udvikling styrkes og fremmes, når målene bliver synlige, og eleverne således bliver aktivt inddraget i deres egen læring. Synlig Læring viderefører og komplementerer Hørningskolens mangeårige arbejde med Nu og Næste (se Hørningskolens 5 grundpiller på hjemmesiden). 
 
Handle/udviklingsplaner  
Årligt udarbejdes der en handle/udviklingsplan for hver elev. Handle/udviklingsplanen beskriver elevens faglige, sociale, motoriske og kommunikative udvikling. I handle/udviklingsplanen sættes der nye mål for elevens udvikling med udgangspunkt i elevens nuværende niveau.  

Se oversigten over evaluering på Hørningskolen i det vedhæftet dokument (side 3) 

Dokumenter